Hur fungerar det?

Vaxning av bilrutor har gjorts till en lek! Aquapel® glasbehandling Aquapel är en glasrestaurerare baserad på den senaste tekniken och till skillnad från klassiska glasvaxer, som appliceras på glaset, skapar Aquapel en kemisk bindning med glasytan, dvs den blir “en del av glaset”. Kemisk bindning säkerställer hållbarhet som varar upp till 6 månader! Att vaxa bilrutor är så enkelt att vem som helst kan hantera det!

ANVÄNDA AQUAPEL:

STEG 1: Rengöring
För att använda Aquapel, tvätta glaset som ska behandlas och torka det helt. På den kontaminerade ytan, använd en stark blöt för tvättning och ett surt medel för att avlägsna avlagringar (vinägerlösning är också lämplig). Tvätta sedan med ett vanligt glasrengöringsmedel.

STEG 2: Bearbetning
Applicera Aquapel på ytan av glasvaxet: Håll ampullen mellan fingrarna och håll vingarna. Placera sidan av applikatorn på glaset och kläm vingarna tills du hör en “spricka”, varefter föreningarna omedelbart penetrerar glaset. ANVÄND OMEDELBART.

Flytta Aquapel längs glaset med måttlig hastighet. Till en början halva glaset uppifrån och ner och från sida till sida. Sedan den andra halvan av glaset på samma sätt. När hela glaset är täckt med produkten kan du fördela ämnet på glaset jämnt med cirkulära rörelser med samma applikator. Om Aquapel kommer i kontakt med en annan yta, rengör den omedelbart.

STEG 3: Efterbehandling (Microfiber rekommenderas)
– Torka av ytan som behandlats med Aquapel omedelbart med en mikrofiber eller pappershandduk tills ytan är helt klar och genomskinlig.

VIKTIGT ATT VETA:
* Låt inte produkten torka på ytan! Torka av ytan så fort du har applicerat produkten jämnt på glaset!
* Bearbeta större ytor i delar!
* Bearbeta inte i direkt solljus
* Använd inte vid temperaturer under 10C eller varmare än 33C
* Kassera Aquapel-kapseln och mikrofibern som används för sopning i enlighet med lokala regler för avfallshantering!
* Vill du även bearbeta bilens kaross eller andra detaljer kan du hitta nanoskydd för bilen på hemsidan www.pinnakaitse.ee

  • Vid återapplicering av Aquapel® Glass Wax är det inte nödvändigt att ta bort det föregående lagret
  • Biltvätt och tvätt med vanliga glasrengöringsmedel påverkar inte hållbarheten på Aquapels behandling.

VAXNING AV BILGLASÖGON: SÄKERHET

Aquapel kapslar Innehåller: Petroleumdestillat (CAS nr 64742-47-8), ingredienser som används i produkten

FARLIGT ÄMNE: BRÄNNSKADOR. Skadligt eller dödligt vid förtäring. Ögon och hud

VAXNING AV BILGLASÖGON

irriterande. Farligt vid inandning.
Håll borta från värme, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor.
Rök inte. ANVÄND ENDAST MED FRI VENTILATION. Avsiktlig missbruk av innehållet vid koncentration och inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt. Undvik kontakt med ögon och hud.
FÖRSTA HJÄLPEN: Vid kontakt med ögon eller hud, tvätta omedelbart med vatten. Vid förtäring, ögonkontakt, hudirritation eller andningssvårigheter, kontakta omedelbart läkare.
FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. Nödtelefonnummer: 112

SE VIDEOS HÄR

.